RAZOM CO-PILOT NEURO UKRAINE MISSION CASE RECORDS

The following represent a cross-section of endovascular cases performed as part of RAZOM CO-PILOT NEURO missions to Ukraine beginning April 2023.

Together with Peter Kim Nelson, Maksim Shapiro, Yuriy Cherednichenko, Andrii Netliukh, Victor Salo, Oleksander Holub, Oleh Kobyletskyi, Myhailo Kostiuk, Dmytro Scheglov, Oleksandr Komarov, Mykola Vyval, Nina Isbydska, Andriy Regush, Roksolana Vaskul, Kalyna Leshchuk, Rocco Armonda, Andriy Sirko, Jonathan Forbes, Luke Tomycz